La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Miravet una subvenció de la la unitat de TRAMITACIÓ DE PROJECTES, CONVENIS I SUBVENCIONS, per a la realització de les actuacions següents:

Beneficiari: Ajuntament de Miravet
Municipi: Miravet
Concepte: Subvenció nominativa pas de barca, any 2021
Pressupost Elegible: 7.150,00 euros
% concedit: 50,00%
Import concedit: 3.575,00 euros