Reglament regulador del Registre d'unions estables de parella
Reglament de creació i funcionament de la seu electrònica