INSTÀNCIES:

QUALSEVOL INSTÀNCIA HA D’ANAR SIGNADA PEL SOL·LICITANT I S’HA D’ENVIAR O PORTAR L’ORIGINAL A LES OFICINES DE L’AJUNTAMENT DE MIRAVET. NO VALEN LES INSTÀNCIES FOTOCOPIADES NI ESCANEJADES

Sol·licitud de canvi titular de nínxol