La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Miravet una subvenció de 11.900,81€ per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular. Convocatòria 2023

 

Beneficiari: Ajuntament de Miravet

Municipi: Miravet

Concepte: Cursa de muntanya i Lleure a Miravet

Pressupost Elegible: 12.680,00 euros

% concedit: 93,85%

Import concedit: 11.900,81 euros

Aplicació pressupostària: 2023-2010-334-46200-01