La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament Miravet una subvenció per a la conservació de l’Eglésia Vella de l’any 2022, en els termes següents:

Beneficiari: Ajuntament de Miravet

 Municipi: Miravet

Concepte: Intervenció pintures murals església vella

 Pressupost elegible: 27.830,00 €

Despesa mínima a justificar: 26.315,79 €

% concedit: 95 %

Import concedit: 25.000,00 euros

Aplicació  pressupostaria:  2022-2010-330-76210-01