La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Miravet una subvenció del Pla d’Acció Municipal de l’anualitat 2019, del Servei d’Assistència Municipal, per a la realització de les actuacions següents:

 

Beneficiari: Ajuntament de Miravet
Municipi: Miravet
Concepte: Sosteniment del lloc de secretaria-intervenció
Pressupost Elegible: 54.185,97 euros
% concedit: 9,23%
Import concedit: 5.000,00 euros

 

Beneficiari: Ajuntament de Miravet
Municipi: Miravet
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 26.482,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 26.482,00 euros

 

Beneficiari: Ajuntament de Miravet
Municipi: Miravet
Concepte: Arranjament i pavimentació tram camí Aubals Ramal 1
Pressupost Elegible: 49.875,17 euros
% concedit: 21,05%
Import concedit: 10.500,00 euros