La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Miravet una subvenció de la la unitat de TRAMITACIÓ DE PROJECTES, CONVENIS I SUBVENCIONS, per a la realització de les actuacions següents:

Beneficiari: Ajuntament de Miravet
Municipi: Miravet
Concepte: Subvenció nominativa pas de barca, any 2020
Pressupost Elegible: 6.000 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 6.000 euros
Pressupost presentat: 7.150 euros