Beneficiari: Ajuntament de Miravet

Municipi: Miravet
Concepte: Piscines
Pressupost Elegible: 5.068,00 euros
Pressupost mínim a executar: 4.368,11 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 4.149,70 euros