La Unitat d’Asistència Sec. Interv. en l’àmbit de la Coop. i les Subvencions de la Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Miravet una subvenció per a interessos de préstecs, exercici 2022, per a la realització de les actuacions següents:

Beneficiari: Ajuntament de Miravet
Municipi: Miravet
Concepte: Banc Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)
Pressupost Elegible: 552,27 euros
Despesa mínima a justificar: 552,27 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 552,27 euros
Beneficiari: Ajuntament de Miravet
Municipi: Miravet
Concepte: Institut Català de Finances
Pressupost Elegible: 3.441,17 euros
Despesa mínima a justificar: 3.441,17 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 3.441,17 euros