La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona del dia 14 de juny de 2019 va acordar  concedir a l’Ajuntament Miravet una subvenció per al manteniment del pas de barca:

Concepte: manteniment del pas de barca sobre el riu Ebre any 2017

Pressupost elegible: 4.447,26 euros

% concedit: 100%

Import concedit:  4.447,26 euros

Aplicació pressupostària: 2019-3070-4412-46202-01

L’import concedit d’aquesta subvenció té el caràcter d’import màxim.

 

Concepte: manteniment del pas de barca sobre el riu Ebre any 2018

Pressupost elegible: 6.000 euros

% concedit: 100%

Import concedit: 6.000 euros

Aplicació pressupostària: 2019-3070-4412-46202-01

L’import concedit d’aquesta subvenció té el caràcter d’import màxim.