Subvenció de la Diputació de Tarragona corresponent a l’anualitat 2022, del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2020-2023 – Despeses corrents

 

Beneficiari: Ajuntament de Miravet

Municipi: Miravet
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 50.354,41 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 50.354,41 euros