La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Miravet una subvenció de la la unitat d’ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIÓ, per a la realització de les actuacions següents:

Beneficiari: Ajuntament de Miravet
Municipi: Miravet
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 50.354,41 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 50.354,41 euros

 

Beneficiari: Ajuntament de Miravet
Municipi: Miravet
Concepte: Xarxa d’aigua zona Raval a Miravet
Pressupost actuació: 165.533,98 euros

Pressupost Elegible: 155.138,33 euros

% concedit: 17,60%
Import concedit: 27.300,00 euros