La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona del dia 22 de febrer de 2019, va concedir una subvenció a l’Ajuntament de Miravet per:

 

Nou objecte de subvenció: Adquisió directa de l’immoble “Cooperativa”

Pressupost elegible: 150.000,00€

% concedit: 28,26%

Subv. PAM 2017: 42.393,90 €