Informació publica d’un projecte d’actuació específica.

El Sr. F. E. K. en representació del Sr. P. de H., presenta sol·licitud de tramitació de Projecte d’actuació específica (PAE), per a la instal•lació d’un camp solar fotovoltaic i millorar el sistema d’aigües residuals de la partida de les Tulieses, 11 al terme municipal de Miravet (Ribera d’Ebre).

Als efectes del que disposen els articles 47 i 48 del text refós de la Llei d’Urbanisme i els articles 50 i següents del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, se sotmet el referit projecte a informació pública pel termini d’un mes, als efectes que es pugui formular  les al·legacions o observacions que considerin oportunes.

Durant el termini d’exposició pública, l’expedient es troba a disposició de qui el vulgui consultar, a les oficines de l’Ajuntament de Miravet, en dies laborables de 10.00 h a 14.00 h.