Us informem que, a data d’avui, s’han lliurat a l’Oficina de Treball de Móra d’Ebre les ofertes per a cobrir 6 llocs de treball: dos oficials/les i quatre peons/nes. El personal contractat ha de reunir les característiques següents:

Persones destinatàries

1 Podran ser beneficiàries de les accions previstes en aquesta Ordre les persones desocupades de llarga durada que compleixen tots els requisits legals per a poder formalitzar un contracte de treball en el moment de la seva signatura.

 2 S’entén per persona aturada de llarga durada a la persona demandant inscrita a l’oficina de Treball un mínim de 12 mesos, continuats o no, dins d’un període de 18 mesos, i que compleix aquesta condició encara que s’hagués inscrit abans.

 3 En els supòsits previstos a l’apartat 3 de la base 7 de l’annex 1 d’aquesta Ordre també s’entendrà persona aturada de llarga durada aquella que pugui acreditar documentalment que compleix amb el requisit temporal indicat al paràgraf anterior, encara que no estigui inscrita en l’oficina de Treball. En qualsevol cas, aquesta persona s’haurà d’inscriure l’oficina de Treball com a demandant d’ocupació, com màxim, el dia abans de la seva inscripció al programa ENFEINA’T.

La data màxima per a la inscripció a les ofertes de treball és el 26 de gener de 2018.  Les persones interessades hauran d’adreçar-se a l’Oficina de Treball de Móra d’Ebre (Carrer del Dr. Borràs, 16)

Per a més informació, podeu consultar l’ ORDRE TSF/247/2017 o bé contactar-nos a l’adreça consum@riberaebre.org