La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Miravet una subvenció del Pla d’Acció Municipal de l’anualitat 2019, del Servei d’Assistència Municipal, per a la realització de les actuacions següents:

 

Beneficiari: Ajuntament de Miravet
Municipi: Miravet
Concepte: Interessos de préstcs del SAM
Pressupost Elegible: 1.334,974 euros
% concedit: 100%
Import concedit: 1.334,974 euros