La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Miravet una subvenció de 7.553,59€ per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular. Convocatòria 2022

Beneficiari: Ajuntament de Miravet
Municipi: Miravet
Concepte: Activitats videomapping i cursa la Cameta Coixa
Pressupost Elegible: 10.728,85 euros
Despesa mínima a justificar: 7.951,15 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 7.553,59 euros
Aplicació pressupostària: 2022-2010-334-46200-01