BONIFICACIONS DEL REBUT DE L’AIGUA

Ampliació dels trams del cànon de l’aigua

El cànon de l’aigua és un impost sobre el consum d’aigua que es calcula per trams, depenent del volum d’aigua consumida.

En l’aplicació del cànon de l’aigua als usos domèstics es consideren quatre trams de consum diferents, amb un mínim de facturació de 6 m³ per abonat i mes, en el cas d’existir lectures de comptadors. El tipus de gravamen que s’aplica depèn del volum d’aigua consumida, fet que té com a finalitat fomentar l’ús eficient de l’aigua i estimular la reducció dels consums sumptuaris i més elevats.

El cànon de l’aigua s’articula en quatre trams, segons els volums consumits o facturats.

 • El primer tram té caràcter social: el seu objectiu és facilitar l’accés a l’aigua a tots els ciutadans a un cost més assequible, aplicant una dotació bàsica de 100 litres per persona i dia (des del 31 de març de 2017 el tipus aplicables és de 0,4936 €/m³  fins els 9 m³ mensuals).

Per a la resta de trams, situats per sobre de la dotació bàsica, s’aplica el tipus de 0,5685 €/m³ multiplicat pels coeficients respectius:

 • Al segon tram, per a consums de 10 a 15 m³ mensuals, és a dir, de 28 a 45 m³ trimestrals, se li aplica un coeficient 2.
 • Al tercer tram, per a consums de 16 a 18 m³ mensuals, és a dir, de 46 a 54 m³ trimestrals, se li aplica un coeficient 5.
 • Els consums superiors 18 m3 mensuals, és a dir, 55 m3 trimestrals pertanyen al quart tram, al que se li aplica el mateix tipus però amb un coeficient 8, que incrementa el tipus de gravamen, amb la finalitat de penalitzar els consums domèstics més elevats, per intentar modificar el comportament dels usuaris.

Amb aquesta ampliació s’afegiran 3 m³/persona/mes als límits de consum d’aigua establerts pel 1r. tram, 2 m³/persona/mes pel 2n. tram i 1 m³/persona/mes pel tercer tram, d’acord amb la taula que s’adjunta tot seguit:

Persones per habitatge 1R TRAM 2N TRAM 3R TRAM 4R TRAM
0-3 Fins a 9 m3 De 10 a 15 m3 De 16 m3 a 18 m3 Més de 18 m3
4 Fins a 12 m3 De 13 a 20 m3 De 21 m3 a  24 m3 Més de 24 m3
5 Fins a 15 m3 De 16 a 25 m3 De 26 m3 a  30 m3 Més de 30 m3
6 Fins a 18 m3 De 19 a 30 m3 De 31 m3 a 36 m3 Més de 36 m3
7 Fins a 21 m3 De 22 a 35 m3 De 36 m3 a 42 m3 Més de 42 m3
n Fins a 3n m3 De 3n+1 a 5n m3 De 5n+1 a 6n m3 Més de 6n m3

A qui va dirigit:

 • A les famílies de quatre o més membres o en habitatges on constin empadronats 4 o més membres.
 • A les unitats familiars o habitatges amb persones amb un grau de discapacitat superior al 75%, les quals computaran com a dues persones, que afegides als altres membres empadronats sumin 4 o més persones.

Podeu fer les gestions per Internet o presencialment a l’Ajuntament. Teniu tota la informació i les instruccions seguint aquest enllaç:

https://aca.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ampliacio-dels-trams-del-canon-de-laigua-per-unitats-de-convivencia-de-4-o-mes-membres?category=75b0b894-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1

Us adjuntem la sol·licitud que heu d’emplenar per seguir amb la tramitació presencial a l’Ajuntament.

Tarifa social del cànon de l’aigua:

La tarifa social del cànon de l’aigua és una bonificació que s’aplica al cànon de l’aigua, per tal de reduir el seu valor. D’aquesta manera es pretén garantir les necessitats bàsiques d’aigua adaptant-se a les situacions de vulnerabilitat de la població menys afavorida.

Un cop aplicada la tarifa social del cànon de l’aigua, la tarifa del primer tram del cànon de l’aigua serà de 0 €/m3 si el consum no supera el primer tram del cànon de l’aigua (18 m3 en factures bimestrals o 27 m3 en factures trimestrals) i s’aplicarà a les factures de l’habitatge on el sol·licitant estigui empadronat i en sigui titular del contracte o la captació.

Aquest límit també pot variar segons el nombre de persones que conviuen a l’habitatge si l’abonat ja disposa d’ampliació de trams del cànon de l’aigua.

Quan una factura emesa a l’abonat que gaudeix del cànon social ha superat la dotació del primer tram (i per tant a la factura apareix el segon tram del cànon de l’aigua), s’aplicarà un 50% de deducció en les tarifes vigents del cànon de l’aigua.

A qui va dirigit?:

 A persones físiques titulars d’un contracte domèstic de subministrament d’aigua (només a l’habitatge on estan empadronats) o titulars d’una captació de l’aigua, en les següents circumstàncies.

Tarifa social del cànon de l’aigua per a persones perceptores de pensions mínimes contributives:

 • Perceptors d’una pensió mínima contributiva o SOVI per jubilació o viduïtat.
 • Perceptors d’una pensió mínima contributiva per incapacitat permanent.

Tarifa social del cànon de l’aigua per a famílies amb tots els seus membres en situació d’atur:

 • Sol·licitants que formin part d’una unitat familiar amb tots els seus membres en situació d’atur.

Tarifa social del cànon de l’aigua per a col·lectius d’especial protecció:

 • Perceptors d’una pensió no contributiva per jubilació, jubilació per invalidesa i invalidesa.
 • Destinataris dels fons de la prestació econòmica de la Renda Garantida de Ciutadania.
 • Perceptors de les prestacions socials de caràcter econòmic per atendre determinades situacions de necessitats bàsiques (Llei 13/2006, de 27 de juliol).
 • Perceptors del fons del règim Fons d’Assistència Social (FAS).
 • Perceptors de fons procedents de la Llei General de la Discapacitat (LGD, Real Decreto Legislativo 1/2013).

Tarifa social del cànon de l’aigua per vulnerabilitat econòmica o risc d’exclusió residencial

 • Les persones i unitats familiars que acreditin que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica, d’acord amb el que estableix la normativa vigent, o a les quals hagi estat reconeguda, per mitjà d’un informe dels serveis socials de l’Administració local competent, la situació de risc d’exclusió residencial o qualsevol altra que requereixi especial protecció, amb la vigència que aquests serveis determinin.

Podeu fer les gestions per Internet o presencialment a l’Ajuntament. Teniu tota la informació i les instruccions seguint aquest enllaç:

https://aca.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Tarifa-social-del-canon-de-laigua?category=75b0b894-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

** Per més informació podeu passar per les oficines de l’Ajuntament de dilluns a divendres de 10.00h a 14.00h