La Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament d’Acció climàtica , alimentació i Agenda Rural va concedir una subvenció per un import de 19.053,00€ per l’execució dels treballs de recuperació i millora d’hàbitats i espècies a l’entorn del Tamarigar de Miravet.

Aquesta subvenció es va atorgar a l’empara de la Resolució TES/2603/2021, de 4 d’agost, de convocatòria de subvencions destinades als espais naturals de Catalunya, als hàbits i espècies en el marc del PDR de Catalunya 2014-2020 (operacions 04.04.01 – 07.01.01) per a l’any 2022

El 43% de l’ajut correspon al fons del Programa de desenvolupament rural de Catalunya (PDR 2014 – 2020) en el marc de les operacions 04.04.01 – 07.01.01