DEPARTAMENT D’INTERIOR – PROTECCIÓ CIVIL

Malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc – pàgina oficial

seguiu aquest enllaç

_______________________

ACTUALITZACIÓ DEL DECRET DE MESURES DE L’AJUNTAMENT DE MIRAVET  PEL CORONAVIRUS:

 

Davant les noves mesures decretades, a partir d’avui dissabte 14 de març de 2020, la Comissió de Seguiment d’Emergències de l’Ajuntament de Miravet ha acordat afegir les següents mesures a les ja anunciades:

Primer.- Tancament del servei de barca.

Segon.- Tancament dels parcs infantils del municipi i recordar el tancament dels equipaments esportius (pista de futbol sala, camp de futbol…).

Tercer.- Demanar reduir al màxim la mobilitat i les activitats socials i d’oci a tota la població.

Quart.- Tancar durant un període de 15 dies les oficines municipals d’atenció al públic amb l’objecte d’aplicar les mesures corresponents per reduir l’afluència de públic a tots els edificis municipals. Les oficines municipals treballaran a porta tancada amb personal mínim.

Cinquè.- Les sol·licituds dels particulars seran ateses per telèfon 977407134 o bé a través dels mitjans digitals en horari de 9.00 h. -14.00 h.

Sisè.- Pel que fa les sol·licituds de cremes agrícoles:

Les persones que vulguin sol·licitar permís per fer cremes agrícoles ho hauran de fer telefònicament trucant al al 977 40 71 34, en horari de 9.00 h a 14.00 h., indicant núm. DNI i núm. de telf. mòbil. Se’ls informarà de quin dia i hora poden passar a recollir la documentació.

No s’acceptaran sol·licituds presencials.

Setè.- Crear i coordinar un servei d’atenció domiciliària per aquelles persones que visquin soles i no tinguin atenció familiar per tal d’ajudar-los en les seves compres i subministres que puguin necessitar per evitar sortir al carrer.

 

 

DECRET

 

Fets

Davant la situació generada per la problemàtica creada pel conegut popularment coronavirus Covid-19 (SARS-CoV2) per part de la Generalitat s’ha activat el PROCICAT (Pla d’actuació per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc) fruit del qual hi ha tot una sèrie d’actuacions preventives per tal de controlar la malaltia.
Per tal d’aplicar el que es preveu a l’acord de Govern de la Generalitat, així com evitar aquesta propagació, el municipi de Miravet, com a mesura preventiva, es considera adequat resoldre sobre l’actuació corresponent.

Fonaments de dret

RESOLUCIÓ SLT/704/2020, d’11 de març, per la qual s’adopten mesures de distanciament social en relació amb els esdeveniments multitudinaris per a la
prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.
Article 21.1. k) de la llei 7/85 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Règim Local.

En conseqüència, RESOLC:

Primer.- Constituir la Comissió municipal de seguiment sobre el risc epidemològic de l’Ajuntament de Miravet, consituïda per:

 • President: Alcalde de l’Ajuntament de Miravet, Antoni Llambrich Consarnau.
  1r tinent d’alcalde: Toni Melich Martí
  2n tinent d’alcalde: Didac González Pujol.

Segon.- Aprovar les mesures preventives següents:

 • Tancar totes les instal·lacions esportives municipals, arran de la suspensió del calendari de competicions.
  Suspendre totes les activitats, jornades, cursos, etc. a la resta d’ equipaments municipals.
  Recomanar a totes les associacions, clubs i entitats que, en la mesura que sigui possible, ajornin totes les activitats.
  Queden suspesos tots els actes tant públics com privats, organitzats a Miravet, que tinguin un aforament superior a 1.000 persones, o inferior, però limitant l’aforament a un terç de la seva capacitat, així com les activitats que hi havia previstes per la Floració per tal d’evitar l’exposició
  de diverses persones, de llocs d’origen diferents, al virus ja esmentat i prevenir-ne la transmissió.
  Queden suspesos els actes previstos pel dia 14 de març de 2020 en motiu del dia de la dona.
  Tancar el servei de telecentre.

Tercer.- Amb caràcter general i en relació a l’activitat interna de l’administració municipal:

 • Es prioritza l’atenció telefònica i digital.
  A les oficines, es prendran mesures amb caràcter preventiu per tal de garantir la distància de seguretat mínima entre persones que recomanen les autoritats  sanitàries.
  S’indicarà al personal municipal que ajorni reunions i els desplaçaments que no siguin imprescindibles.
  Es potenciarà el teletreball en la mesura de les possibilitats.

Quart.- Aquest decret podrà ser ampliat per futurs decrets en funció de l’evolució que tingui la pandèmia provocada pel Covid-19.

Cinquè.- Les mesures adoptades entraran en vigor aquest dijous 12 de març de 2020 a partir de les 15:00h i es mantindran fins a nou avís.

Règim de recursos:

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar
de l’endemà de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva notificació

 

Descarrega el decret:  DECRET